Luật Thiên Ưng

Quy định mới nhất về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Thế nào là vô ý phạm tội?

Căn cứ Điều 11 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau:
"Điều 11. Vô ý phạm tội
Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:
1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.
2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.
Theo đó, những người có hành vi vi phạm pháp luật trên được coi là vô ý phạm tội."

Pháp luật quy định về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính?

Căn cứ Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính như sau:

Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Vậy đối với những người đang đảm nhận và thực hiện công việc theo vị trí chức danh mà có những vi phạm quy tắc nghề nghiệp gây ra hậu quả chết người thì có thể xử lý theo 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung như trên.

Cấu thành tội vô ý gây chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Cấu thành tội phạm của tội vô ý gây chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính như sau:

3.1.    Về mặt khách quan

-    Người phạm tội có hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp, các quy tắc hành chính khác trong quá trình làm việc gây ra hậu quả chết người. 
-    Quy tắc nghề nghiệp có thể được hiểu là quy đinh, quy tắc nhất định đối với công việc cụ thể mà trong quá trình hành nghề người đó phải tuần theo để tránh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người, thiệt hại về tài sản tổ chức, doanh nghiệp.
-    Quy tắc hành chính khác có thể là quy tắc an toàn được hiểu rằng đây là các quy tắc bắt buộc người thực hiện nhất định phải tuân theo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho bản thân và cho người khác.

3.2.    Về mặt chủ quan

-    Người thực hiện hành vi do lỗi vô ý sẽ bao gồm lỗi vô ý quá tự tin hoặc vô ý quá cẩu thả.
-    Lỗi vô ý quá tự tin là khi người phạm tội biết hành vi của mình là nguy hiểm có thể gây ra hậu quả chết người nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nhưng cuối cùng hậu quả đó vẫn xảy ra.
-    Lỗi vô ý vì quá cẩu thả là khi người phạm tội thấy trước được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không thể xảy ra và có thể ngăn ngừa được nhưng cuối cùng hậu quả đó vẫn xảy ra.

3.3.    Khách thể tội phạm

-    Tội vô ý gây chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, quy tắc an toàn trong quá trình làm việc xâm phạm đến mối quan hệ liên quan đến tính mạng của công dân và quyền được sống của con người được pháp luật bảo vệ.

3.4.    Chủ thể tội phạm

-    Các cá nhân là chủ thể tội phạm khi có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và là người đang giữ chức danh nghề nghiệp được điều chỉnh bởi nguyên tắc nghề nghiệp và quy tắc an toàn.

Như vậy, đối với người có đủ 04 cấu thành trên sẽ được coi là người phạm tội theo điều 129 Bộ luật Hình sự 2015.

Về khung hình phạt sẽ dựa theo từng trường hợp cụ thể, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà người phạm tội vô ý làm gây chết người có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 12 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bài viết liên quan

Top Luật sư theo yêu cầu